Rymdstyrelsens arbete

Esa-arbetet

Den allra största delen av Sveriges rymdsatsningar, ca 70 %, går till Esa. Det märks också på Rymdstyrelsens arbete, en stor del av vår tid går åt till olika aktiviteter som har koppling till Esa. Alla Esas medlemsstater deltar i möten med Esas råd och programstyrelser. Esas råd möts i regel fyra gånger om året liksom de flesta programstyrelser, och det finns många programstyrelser, så det blir många möten.

Det är också Rymdstyrelsens uppgift att se till så att svenska forskare och svensk industri får maximalt utbyte av det arbete som görs på Esa. Mer information om Esa finns här.

EU

Sedan 2009, då Lissabon-fördraget trädde i kraft, har EU mandat att arbeta med rymdfrågor. Rymdstyrelsen är på olika sätt involverade i EU:s arbete med olika rymdfrågor och policies.  

EU och Esa har två stora gemensamma projekt: Galileo för satellitnavigering och Copernicus för miljöövervakning. Rymdstyrelsen deltar i flera olika kommittéer kring genomförandet av dessa båda projekt. Esa och EU för diskussioner om hur samarbetet dem emellan kan utvecklas och förbättras.

I EU:s långtidsbudget för 2014-2020 mer än fördubblas EU:s budget för rymdverksamhet och EU:s ramprogram har blivit en allt viktigare källa till finansiering och utveckling inom rymdområdet. Rymdstyrelsen lägger därför stor vikt vid Horisont 2020.

Annat internationellt samarbete

Sverige har mellanstatliga avtal inom rymdområdet med både Ryssland och USA. Rymdstyrelsen har även ett omfattande samarbete och avtal på myndighetsnivå med aktörer i flera andra länder. Det viktigaste samarbetslandet i Europa är Frankrike.

Våra nationella forsknings- och utvecklingsprogram

Året runt är det flera stycken på Rymdstyrelsen som arbetar med våra ansökningsprocedurer. Svenska forskare, företag och användare kan söka pengar från oss i olika program under våren (se den gula menyn på Rymdstyrelsens webbplats). Under hösten arbetar vi med att utvärdera alla inkomna ansökningar. Vi själva, våra kommittéer och externa granskare läser och bedömer ansökningarna. Sedan tar några av oss på Rymdstyrelsen tillsammans med våra olika kommittéer fram förslag på vilka som ska få stöd från oss. Det är slutligen vår styrelse som beslutar vilka företag, forskare och användare som kommer att få stöd nästa år. Så fort styrelsemötet är avslutat börjar arbetet med att skriva kontrakt med alla som ska få pengar, men det arbetet brukar ganska ofta spilla över lite på nästa år också.

Tillstånd att bedriva rymdverksamhet

Alla som vill bedriva icke-statlig verksamhet i yttre rymden måste söka tillstånd via Rymdstyrelsen. Verksamhet som kräver tillstånd är utsändning av satelliter samt alla åtgärder för att manövrera eller på annat sätt påverka satelliter i sin bana. Uppsändning av sondraketer räknas inte som rymdverksamhet.

 
Läs mer om tillstånd för rymdverksamhet  

Till Rymdstyrelsens årsredovisningar

Senast uppdaterad: 24 mars 2017