2017 års enkät rörande de svenska rymdföretagens verksamhet 2016

 

En anställd vid RUAG Space i Göteborg förbereder en antenn som ska köras i testanläggningen i Göteborg.

Sammanställningen av den enkät som Rymdstyrelsen skickar ut till svenska företag verksamma inom rymdsektorn är tänkt att ge ett antal indikatorer på svensk rymdindustris konkurrenskraft och situation.  Enkäten skickades ut till 37 företag varav 30 svarade.

Underlaget för denna undersökning är alltså relativt litet, vilket gör att den resulterande statistiken beror mycket starkt på hur många och även vilka företag som aktivt medverkar. Man bör därför inte dra alltför långtgående slutsatser endast baserade på ett eller ett par års enkätsvar. 

Resultaten från enkäterna finner du på sidan "Publikationer och rapporter".

 

Bild: Anställd vid RUAG Space i Göteborg förbereder en antenn som ska köras i testanläggningen. © RUAG, Göteborg

 

 

Senast uppdaterad: 22 september 2017